⠀⠀⠀⠀⠀   مدلtahimrod   توسطlnaynay  برچسب …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @tashimrod
by @lnaynay
tag …