⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  پرتره @ max_eremine  نمونه @ a …

تصویر دیگری در ژانر پرتره

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Portraits @max_eremine
Model @a…