⠀⠀⠀⠀⠀   مدلstephanie_danielle   تصویر به وسیله …

نمونه ای دیگر از یک پرتره دلچسب

⠀⠀⠀⠀
model @stephanie_danielle
photo by …