⠀⠀⠀⠀⠀⠀  توسطsam_dameshek ◉ تبریک # …

ژانر پرتره و تصویر دیگری در این دسته

⠀⠀⠀⠀⠀
by @sam_dameshek
◉ congratulations! #…