━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ تصویر ازalemalinv حالت …

هرپرتره یک زندگی و هر زندگی یک سفر است:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Photo by @alemalinv
Mode…