"لباس و سیگار" – متشکرم @ shotbysud؛ a …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“Suits and Cigars” – Thank you @shotbysud; a …