⠀⠀⠀⠀⠀   مدلandreaaagr   توسطgustavoterza …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @andreaaagr
by @gustavoterza…