⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  پرتره ها  مدلcla …

تصویر دیگری در ژانر پرتره

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Portraits @jeostramp
Model @cla…