عکاس:edpurnomo /// نمونه:sheridan …

باز هم تصویر زیبایی از یک پرتره با کادری بسته تر

Photographer: @edpurnomo /// Model: @sheridan…