تصویر توسطvictorofvalencia من می خواهم که عرق …

ژانر پرتره و تصویر دیگری در این دسته

Photo by @victorofvalencia
I want that sweat…