⠀⠀⠀⠀⠀  تصویر توسطmarianomarcettiphotography m …

ژانر پرتره و تصویر دیگری در این دسته

⠀⠀⠀⠀
photo by @marianomarcettiphotography m…