⠀⠀⠀⠀⠀   مدلyulchik_zaychik   توسطroma_gr …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @yulchik_zaychik
by @roma_gr…