"نور ما در جستجوی در ما است" – با تشکر از شما …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“The light we seek is within us” – Thank you …