⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  پرتره @ zachallia  مدلhal …

تصویر دیگری در ژانر پرتره

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Portraits @zachallia
model @hal…