تصویر توسطririken …

ژانر پرتره و تصویر دیگری در این دسته

Photo by @ririken …