⠀⠀⠀⠀⠀   مدلrachaellange   توسطclaymossph …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @rachaellange
by @claymossph…