⠀⠀⠀⠀⠀   مدلssshedi   به وسیله @ marco.filippa  …

نمونه ای دیگر از یک پرتره دلچسب

⠀⠀⠀⠀
model @ssshedi
by @marco.filippa