"من تنها نمی توانم جهان را تغییر دهم، با اینحال من می توانم …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“I alone cannot change the world, but I can c…