تصویر توسطjankovoy خوب من ۲۳ ساله هستم …

ژانر پرتره و تصویر دیگری در این دسته

Photo by @jankovoy
Ok I’ve been up for 23 ho…