⠀⠀⠀⠀⠀   نمونه @ brookeliing   توسطliamvandenb …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @brookeliing
by @liamvandenb…