به ما FB بده! لینک به BIO! ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ …

باز هم تصویر زیبایی از یک پرتره با کادری بسته تر

Give us a on FB! Link on BIO!️
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅…