~ من در شیلی تلاش نموده ام …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ I have been working in Chile for the last t…