~ منظر در چشم یک puma وحشی کمی تنها …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Staring at the eyes of a wild puma just few…