~ اسکاتلند …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Scotland …