~ بعد از برنامه ریزی های بسیاری و سرگردان در اطراف …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ After lots of planning and wandering around…