~ خواب تنگ دوستان …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Sleep tight buddy …