~ طوفان در حال آمدن است ……

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Storm is coming……