~ ۱ میلیون نفر از شما هم اینک می باشد. من … …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ There is 1 million of you guys already. I c…