~ تا نزدیک و شخصی …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Up close and personal…