~ لحظه های تیره تر به عقب می آیند …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ The darker times are coming back to the nor…