~ خط تا …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Line up …