~ روزهای مودی در جزایر سندا …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Moody days in the Senja Islands…