~ باند محلی در ساحل Flakstadvåg ….

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ A local gang in the beach of Flakstadvåg….