~ مواجه با غول پیکر لذت بردن از تعطیلات آخر هفته خود را …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Facing the giant. Enjoy your weekend peeps …