یک لحظه برای لذت بردن از صبح زود میم …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

Taking a moment to enjoy the early morning mi…