~ یک جغد دلچسب خاکستری دلچسب نگهداری از آن …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ A beautiful great grey owl protecting its e…