~ با شرایطی که یقینا قبلا می دانید روباه مطمئنا …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ As you probably already know fox is definit…