~ رها شده …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Lined up …