~ قایقرانی به سوی زمستان …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Canoeing towards the winter…