~ گرفتن شام ….

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Catching the dinner….