پایین به زمین …

تصویری دلچسب از عکاس بسیار مشهور JASON M PETERSON

down to the ground…