تمام سیاه و سفید همه چیز …

تصویری دلچسب از عکاس بسیار مشهور JASON M PETERSON

All black everything…