باورنکردنی و غریب اینجا می آیم …

تصویری دلچسب از عکاس بسیار مشهور JASON M PETERSON

strangeways here we come…