صبح • قبل از صدها صلح صلح …

تصویری دلچسب از عکاس بسیار مشهور JASON M PETERSON

the morning

before hundreds of peaceful pr…