پایین صفر در #چیبریه …

تصویری دلچسب از عکاس بسیار مشهور JASON M PETERSON

sub zero in #chiberia…