یکی دیگر در سفر من بهRoyalCaribbeanUK …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Another one on my trip for @RoyalCaribbeanUK …