به هر میزان بزرگتر می شوید، هرچه بیشتر متوجه شوید که چقدر …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

The older you get, the more you realise how h…