درخت مورد توجه من مرده است …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

my favourite tree has died…