"ما خیلی تمایلی به بودن به اشتراک طبیعت هستیم، …

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

“We are so fond of being out among nature, be…