کارخانه شاه ماهی رها شده Djúpavik ….

تصویری دلچسب از عکاس مشهور JANSKE

Abandoned herring factory. Djúpavik….